Snel iets zoeken

Wie is er online?

We hebben 51 gasten en geen leden online

1 Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘GCV Dimitri Heylen – DHC’

GCV Dimitri Heylen – DHC, tevens handelend onder de handelsnamen dhcomputing.be, DHC,

'Koper' iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GCV Dimitri Heylen – DHC in een

contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Consument Koper' iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige

doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

'Producten' het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

'Website(s)' de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door GCV Dimitri Heylen – DHC

beheerd worden: www.dhcomputing.be, www.dhchosting.be, www.urbanphoto.be, www.dimitriheylen.be

en afgeleiden of doorverwijzingen.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GCV Dimitri Heylen – DHC,

alsmede op alle met GCV Dimitri Heylen – DHC aangegane overeenkomsten.

3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende

voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de

Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de

bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken

indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden

blijven in dat geval onverkort van kracht.

5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk

schriftelijk door GCV Dimitri Heylen – DHC is ingestemd.

6. Alle Websites richten zich uitsluitend op de Europese markt. De Koper dient in Europa te verblijven

om op de Website te bestellen. Tenzij op de Website zelf anders staat vermeld

7. GCV Dimitri Heylen – DHC behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder

ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

8. Door het gebruik van de Websites van GCV Dimitri Heylen – DHC en/of het plaatsen van

een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten

zoals die staan vermeld op de Website of bijkomende voorwaarden.

9. GCV Dimitri Heylen – DHC is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een

overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van typfouten en niet

cummuleerbaar met andere kortingen, acties of abonnementen tenzij anders vermeld.

2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij een andere termijn in

de offerte staat vermeld of communicatie is vermeld.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is

overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het

door Koper opgegeven e-mailadres.

4. Koper en GCV Dimitri Heylen – DHC komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te

maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name

ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod

en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van GCV Dimitri Heylen – DHC gelden

hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle

aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden

verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. Tenzij

anders vermeld.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die GCV Dimitri Heylen – DHC in haar bevestiging conform

artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de

prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door

GCV Dimitri Heylen – DHC worden gecorrigeerd.

4. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde

betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele

kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

5. De prijzen vermeld op de Website zijn onder voorbehoud van eventuele typfouten en kunnen ook

na de overeenkomst door GCV Dimitri Heylen – DHC worden gecorrigeerd.

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

Overschrijving

Contant bij afhaling

2. GCV Dimitri Heylen – DHC kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

3. Nieuwe Kopers dienen altijd op voorhand het openstaande bedrag over te maken. En dit ten

minste voor de eerste 3 bestellingen. Hierna kunnen betalingsvoorwaarden besproken en afgesproken

worden.

4. In het geval door GCV Dimitri Heylen – DHC een betalingstermijn is afgesproken geldt dat

door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen, indien van

toepassing, worden steeds vermeld op de factuur.

5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd

zoals vermeld in de betalingsvoorwaarden op de factuur, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling

uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook,

die GCV Dimitri Heylen – DHC, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens

(betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken vermeerderd met een forfaitaire administratieve kost van

75 euro.

7. In geval van niet tijdige betaling is GCV Dimitri Heylen – DHC bevoegd de overeenkomst

met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de

Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten

daaronder begrepen.

8. Bij bestellingen waarvoor een bestelbon is opgemaakt geldt een voorschot van minimum 20% van

het totale bedrag. Bij annulatie van bestelling is de Koper of Consument Koper een administratieve kost

verschuldigd van het betaalde voorschot met een minimum van 20% en met een minimum van 5.

5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft GCV Dimitri Heylen – DHC

ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te

verzenden, indien op stock. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen

na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de

uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Tenzij anders vermeld bij producten of

diensten met verhoogde vraag. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden

aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. GCV Dimitri Heylen – DHC streeft ernaar

vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst

opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar

het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle

bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft GCV Dimitri Heylen – DHC het recht iedere levering

als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke

daarvan is GCV Dimitri Heylen – DHC gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet

afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te

beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het

product in kwestie).

6. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk

waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7)

dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan GCV Dimitri

Heylen – DHC schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen

gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen

alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. GCV Dimitri Heylen – DHC is

in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en,

op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. Recht van verzaking en ruiling

1. De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de

voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "W.H.P.C."), binnen veertien (14)

werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht

uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken

is of producten waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht

wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte

staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te

worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering

of via aflevering bij GCV Dimitri Heylen – DHC. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de

Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier

melding van te maken bij GCV Dimitri Heylen – DHC. Het product dient vervolgens in de staat

waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan GCV Dimitri Heylen

– DHC, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van

het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

2. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft

gemaakt, dan draagt GCV Dimitri Heylen – DHC binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling

van het door de Consument Koper aan GCV Dimitri Heylen – DHC betaalde middels een bank

overschrijving op het rekeningnummer dat GCV Dimitri Heylen – DHC van de Consument Koper

hiertoe aangewezen heeft gekregen.

3. GCV Dimitri Heylen – DHC is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies

daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

4. Overeenkomstig artikel 80, §4, 2° W.H.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht

uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van

de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun

aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt

het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar

eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

6. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de

verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden bij GCV Dimitri Heylen – DHC

worden binnen een termijn van acht (8) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper of

Consument Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan,

daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

2. De Koper of Consument Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan,

niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door GCV Dimitri Heylen – DHC geleverde producten de garantie,

zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld exclusief de eventuele

werkuren die GCV Dimitri Heylen – DHC presteert. Indien de afgeleverde zaak niet aan de

overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking

hiervan, GCV Dimitri Heylen – DHC in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe

zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

2. Indien GCV Dimitri Heylen – DHC om welke reden dan ook gehouden is enige schade te

vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een

bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is

veroorzaakt.

3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende

gevallen:

indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die

niet met toestemming van GCV Dimitri Heylen – DHC of de fabrikant zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig

gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

4. De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden GCV Dimitri Heylen – DHC te

vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen

GCV Dimitri Heylen – DHC zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er

zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te

komen.

5. Het is mogelijk dat GCV Dimitri Heylen – DHC op haar Website links opneemt naar andere

websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter

informatief. GCV Dimitri Heylen – DHC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website

waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

7. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product,

welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel

9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper.

GCV Dimitri Heylen – DHC streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege

blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

8. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van

artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld.

Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar

eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze

onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan

vervalt het eigendom van het product aan GCV Dimitri Heylen – DHC.

9. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing

zijn.

10. Overmacht

1. In geval van overmacht is GCV Dimitri Heylen – DHC niet gehouden hun verplichtingen

jegens de andere partij na te komen. GCV Dimitri Heylen – DHC is gerechtigd haar verplichtingen

op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de

nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die

omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in

een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig

moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere

ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven

informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten

bij GCV Dimitri Heylen – DHC, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en

modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare

technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de

intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GCV Dimitri Heylen – DHC, haar

toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

1. GCV Dimitri Heylen – DHC zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met haar Privacy Statement .

2. GCV Dimitri Heylen – DHC neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in

acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met

uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van GCV Dimitri Heylen –

DHC, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde

rechter te Mechelen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd

aanwijst.

14. Diverse bepalingen

1. De maatschappelijke zetel GCV Dimitri Heylen – DHC. is gevestigd te 2580 Putte,

Mechelbaan 717, met KBO nummer 0847.065.762 RPR Mechelen. Gelieve alle correspondentie

aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan GCV Dimitri Heylen – DHC op

voormeld adres of naar het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. De GCV Dimitri Heylen – DHC klantenservice is bereikbaar voor informatie op alle dagen

van 8.00 tot 17.00 uur.

3. GCV Dimitri Heylen – DHC streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier

uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan GCV Dimitri Heylen – DHC, wordt de

Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van

GCV Dimitri Heylen – DHC een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere

reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden

van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen

beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en

GCV Dimitri Heylen – DHC met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Algemene Voorwaarden GCV Dimitri Heylen – DHC, 01 juli 2012

GCV Dimitri Heylen - DHC        Mechelbaan 717, 2580 Putte

+32 (0) 478/38.46.03        info(@)dhcomputing.be        BE-0847.065.762

 

 

 

Powered by Olark
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd