Aanvullende Algemene Voorwaarden Webhosting Pakketten en domeinnamen

Door gebruik te maken van de diensten geeft de bezoeker en/of klant aan kennis te hebben genomen en

in te stemmen met de algemene voorwaarden van GCV Dimitri Heylen – DHC tesamen met deze

aanvullende voorwaarden voor de afdeling hosting en domeinnamen.

Wanneer uw een account aanschaft dan gaat u automatisch akkoord met de "algemene voorwaarden"

en deze “aanvullende voorwaarden”. GCV Dimitri Heylen – DHC zal zich inspannen om de verlening

van de Hostingdienst technisch vlot te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en

verscheidenheid van het Internet, zal GCV Dimitri Heylen – DHC echter niet aansprakelijk kunnen

worden gesteld voor eventuele onderbrekingen of vertragingen en de eventuele onmogelijkheid voor de

Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Hostingdienst(en) wegens oververzadiging van de diverse

netwerken of omwille van om het even welk ander probleem waarmee GCV Dimitri Heylen – DHC

of de Gebruiker gebeurlijk kan worden geconfronteerd. De cliënt verklaart GCV Dimitri Heylen – DHC

nimmer verantwoordelijk te stellen voor onderbreking van de dienstverlening voor gepland

onderhoud, noodonderhoud van het netwerk en overmacht en uitval als gevolg van nalatigheid van

derde, ddos attacks hack pogingen.

 Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

producten en diensten van GCV Dimitri Heylen – DHC wordt gesloten.

1.2 Producten en diensten van GCV Dimitri Heylen – DHC: de door GCV Dimitri Heylen – DHC te

exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie

elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers

uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen de huur van web sites en alle andere aanvullende en

ondersteunende producten en diensten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van

levering van één of meer producten of diensten van GCV Dimitri Heylen – DHC.

 Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,

zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met

GCV Dimitri Heylen – DHC.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor GCV Dimitri Heylen – DHC niet

bindend en niet van toepassing.

 Artikel 3 Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege GCV Dimitri Heylen – DHC gedaan zijn

vrijblijvend, behalve indien door GCV Dimitri Heylen – DHC schriftelijk of per electronic mail anders

is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan voor Webhosting door GCV Dimitri Heylen – DHC heeft een

geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

 Artikel 4 Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: bij

aanvraag van een offerte, zij het schrijftelijk of per electronic email; bij het ingaan van een huur.

4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te

bewijzen.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk

geschieden.

 Artikel 5 Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan met een minimum termijn van 1 jaar, telkens stilzwijgend

verlengd met 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te

zeggen.

5.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van het lopende jaar en na het verstrijken van de

minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

5.3 GCV Dimitri Heylen – DHC kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien

opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens GCV Dimitri Heylen – DHC niet, niet

behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4 GCV Dimitri Heylen – DHC heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of

gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van

faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het

vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige

schadevergoeding.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 GCV Dimitri Heylen – DHC het recht de overeenkomst

met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie,

geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om

z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het

land waar de servers zijn geplaatst.

5.7 IRC proxies - dit is in zijn totaal niet toegestaan. Bij het draaien van IRC proxies riskeert de

Gebruiker afsluiting van de server van de Gebruiker.

 Artikel 6 Levering en leveringstijd

6.1 De levering van diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht, betaling en

aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden

medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde GCV Dimitri Heylen – DHC zal de termijn

worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan

beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een

doorlooptijd van enkele dagen.

 Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet

en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 GCV Dimitri Heylen – DHC is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien

nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 Artikel 8 Prijzen

8.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij

anders is vermeld.

8.2 GCV Dimitri Heylen – DHC heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden

uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is

gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling

van producten en diensten van GCV Dimitri Heylen – DHC.

9.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere

uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit

deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is

aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per

factuur, zo niet behoud GCV Dimitri Heylen – DHC het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De

vergoeding voor andere kosten worden geïncasseerd na levering van factuur.

9.4 GCV Dimitri Heylen – DHC stuurt opdrachtgever een factuur voor de kosten die samenhangen

met de overeenkomst.

9.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en worden

er automatisch administratiekosten bijgerekend zoals vermeld op de factuur.

9.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan

opdrachtgever de bezwaren binnen 8 dagen na de datum op de rekening aan GCV Dimitri Heylen –

DHC kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal GCV Dimitri Heylen – DHC een onderzoek

instellen naar de juistheid van het factuur bedrag.

9.7 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door overschrijving of contant.

9.8 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen

van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan GCV Dimitri Heylen – DHC is voldaan.

9.9 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd

of niet worden ontvangen, brengt GCV Dimitri Heylen – DHC een vertragingsrente in rekening die

gelijk is aan de op de factuur vermelde rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat

opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

9.10 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient GCV Dimitri Heylen – DHC

het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever

te restorneren.

 Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de site aanwezige software waarop geen (intellectuele)

eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden

en te gebruiken.

10.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software

en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart GCV Dimitri Heylen – DHC van

enige aanspraak.

 Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 GCV Dimitri Heylen – DHC is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en

leveranties van derden, waar GCV Dimitri Heylen – DHC weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

GCV Dimitri Heylen – DHC kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor

welke schade dan ook voortkomend uit de relatie GCV Dimitri Heylen – DHC of het verbreken ervan

ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met zijn diensten. GCV Dimitri

Heylen – DHC verleent de Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de servers volgens de

door de gebruiker gekozen hosting formule. De Webserver(s) worden aangeboden en onderhouden

volgens de in deze bedrijfstak (internethosting) aanvaardbare gebruiken. Niettegenstaande GCV Dimitri

Heylen – DHC inspanningen levert om uw gegevens te beschermen zijn wij niet verantwoordelijk

voor uw gegevens op onze servers. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het nemen van een

backup van de gegevens in de u toegewezen serverruimte. Onder geen enkele voorwaarde kan GCV

Dimitri Heylen – DHC verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van uw gegevens op onze

Webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist.

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is GCV Dimitri

Heylen – DHC slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de

waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van GCV Dimitri Heylen – DHC

voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade

wegens gederfde omzet of winst.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart GCV Dimitri Heylen – DHC voor alle aanspraken op schadevergoeding

die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het

onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en

diensten van GCV Dimitri Heylen – DHC.

11.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van

lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie

verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is! GCV Dimitri Heylen – DHC kan niet

aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van

vertrouwelijke of geheime informatie. GCV Dimitri Heylen – DHC is niet aansprakelijk voor

beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

11.5 GCV Dimitri Heylen – DHC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door

opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

11.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die GCV Dimitri Heylen – DHC mocht lijden

ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

11.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te

delen aan GCV Dimitri Heylen – DHC. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk

voor eventuele schade die GCV Dimitri Heylen – DHC als gevolg daarvan lijdt.

 Artikel 12 Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan

derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 Artikel 13 Buitengebruikstelling

13.1 GCV Dimitri Heylen – DHC heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten

gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de

overeenkomst een verplichting jegens GCV Dimitri Heylen – DHC niet nakomt dan wel in strijd

handelt met deze algemene voorwaarden. GCV Dimitri Heylen – DHC zal opdrachtgever hiervan

tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van GCV Dimitri Heylen – DHC kan

worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de

buitengebruikstelling bestaan.

13.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door GCV Dimitri

Heylen – DHC gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag

voor herindienststelling heeft voldaan, groot 70,00 euro excl. BTW.

 Artikel 14 Klachten

14.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk

een klacht in te dienen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens GCV Dimitri Heylen – DHC vervalt.

14.2 Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een

aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen

worden, of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en

aanzien van GCV Dimitri Heylen – DHC.

14.3 Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast,

vervangen of vergoed.

14.4 Klachten schorren de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 GCV Dimitri Heylen – DHC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te

vullen.

15.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van

een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

15.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum

waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op

de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden

verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en

zullen GCV Dimitri Heylen – DHC en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk

het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Opgemaakt te Putte, 01 juli 2012.

GCV Dimitri Heylen - DHC        Mechelbaan 717, 2580 Putte

+32 (0) 478/38.46.03        info(@)dhcomputing.be        BE-0847.065.762

 

 

 

Powered by Olark
Our website is protected by DMC Firewall!